opcio opcio opcio opcio

Activitats pedagògiques

Per tal d’ ajudar al seu desenvolupament caldrà respectar les diferències individuals dels nens /es. Una vinculació afectiva per part de les persones educadores i un entorn acollidor faran que els infants tinguin confiança i se sentin atesos i ben acollits , i afavorint un desenvolupament progressiu de manera adequada.

És imprescindible tenir present la globalitat amb el que els infants actuen i aprenen, per això les activitats i els projectes de treball s’ hauran de tractar de manera globalitzada.
Per assolir els objectius, agrupem els continguts en els següents àmbits d’ experiència i desenvolupament.

Activitats pedagògiques

Descoberta d’un mateix i la descoberta de l'entorn, dos camps en els quals l’ infant se sent molt interessat a descobrir, manipular, representar, comunicar....Al voltant d’ aquests dos eixos acumula moltes informacions i adquireix els primers conceptes, aprèn maneres d’ abordar la realitat, hàbits i actituds que podrà aplicar més endavant a situacions molt diverses.

Una altra gran àrea és comunicació i llenguatge, on es contemplen diversos llenguatges - verbal ,plàstic ,musical ,matemàtic - afavoreix la comunicació , la representació de la realitat i compleix, alhora ,una funció lúdic - recreativa .